"Wir machen gut Strecke!"

Chiba – Fukuda Denshi Arena